ການຮ່ວມມື

ການຮ່ວມມື

 ຊື່ໂຄງການປະເພດ ລັກສະນະຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການຫຼືຜູ້ປະສານງານພາກສ່ວນມື້ເລີ່ມ
1Enhancing the community and small-scale water resource management in the Mekong sub-regionMOAອຈ ລຳເງີນ ສຸລິຍະວົງFaculty of Environmental and Social Sciences, Khonkaen University, Thailand4/8/2022
2ການຄຸ້ມຄອງສິິ່່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຈາປາສັກMOAປອ ດາວອນ ແກ້ວມະນີຄະນະຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິພ ິເສດ ແຂວງຈາປາສັກ24 ກຸ ມພາ 2022
3Investigation and respones to emerging viral pathogensLOAປອ ດາວສະຫວັນ ສະໜາມໄຊInstitute Pasteur Du Laos24-Jan-22
4ການຄຸ້ມຄອງສິິ່່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງສະຫວັນນາເຂດMOAປອ ດາວອນ ແກ້ວມະນີຄະນະຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິພ ິເສດ ແຂວງສະຫວັນນາເຂດ