ວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ

ພັດທະນາ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນທຸກໆດ້ານໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ເປັນສູນກາງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ນຳໜ້າທາງດ້ານວິຊາການການບໍລິຫານຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຄຸນສົມບັດ, ຈະລິຍະທຳ ແລະ ຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ, ຕອບສະໜອງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.