ເບີໂທ:021770561
ອີເມວ:fes@nuol.edu.la

ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ຄສວ ປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອນມະນຸດດວ້ຍກັນ

ວັນທີ 14 ທັນວາ 2022 ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາບໍລິຈາກເລືອດ. ເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນບັນຫາຂາດແຄນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເລືອອດໃນສັງຄົມແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ຄສວ ປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອນມະນຸດດວ້ຍກັນ